Ketaṿim meha-h. ... Avraham b. ha-rav ... Dov Ber ...


10170992