Arkhitektura : raboty Arkhitekturnogo Fakul’teta Vkhutemasa, 1920-1927.


10191046