Bay d'Avatcha (Kamtchatka) / Avacha Bay (Kamchatka)


10604603