Maxim Gorki. “The Sage.” No source, no date. [528-1]