Giorgio Balabani. "Capogiro." No source, no date. [1303-1]