Copy of "2o Manifiesto Treintatreintista." [1928]. [5400-1]