Pino Masnata. "Fiume." No source, [1934]. [5490-1]


10657357