Gaudenti. Poster for "Montecristo." Films Nalpas, Moscow, [1928]. [5537-3]