Gerardo Dottori. "I Futuristi alla III Marinara d’Arte." No source, 1929. [5813-1]


10657838