J. Gamska-Emoloka. No title. No source, no date. [6208-1]