Giacomo Etna. “Marinetti barbaro raffinato.” No source, [1931]. [6412-3]


10658780