Gerardo Dottori. "Futuristi: Marasco." No source, 17 dic 1932. [6752-2]


10659341