Guido Sinopoli. “Aeropittura.” No source, 7 mar 1931. [6864-1]