Anonymous. “Esterofilia.” L’Isola, Sassari, 27 set 1931. [Partially Illegible Image] [7617-6]