Ernesto Thayaht. “Il DUX di Ernestro Thayaht. Notizie.” Italia, Roma, 1935. [7756-1]