Gerardo Dottori. "Pittori Futuristi." No source, 15 dic 1935. [8004-3]


10661704