Candido. No title. No source, no date. [9055-2]


10663666