A. Puccini. “Irodalmi Naplo.” Pesti Naplo, ott 1938. [9429-2]