Đông Tác Nguyễn Đại Vương Bản Truyện Giẫn Âm, Nôm with inserted Hán textual passages


10732465