Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai Tân Truyện, Nôm


10924972