View of Fuzhou from Nantai Island, Fujian, China,ca. 1934


11420896