Chinese boy riding a water buffalo, Jiangsu, China, ca. 1900-1932


11424165