Street scene, Nanjing, Jiangsu, China, 1936


11424194