Electrical class at Technical School, Fujian, China, ca. 1911-1913


11424359