Chinese hauling their teachers' belongings, Fuzhou, Fujian, China, ca. 1910


11424591