Inside Saint Paul's church, Wuhan, Hubei, China, ca. 1890-1900


11424831