Small chapel in Saint Paul's Church, Wuhan, Hubei, China, ca. 1890-1900


11424832