Women's Auxiliary meeting, Wuhan, Hubei, China, 1899


11424833