Water wheel along upper Huang river, Lanzhou, Gansu, China, 1936


11424985