Camel train near Guyuan, Ningxia Huizu Zizhiqu, China, 1936


11425005