Horticultural gardens at Fukien Christian University, Fuzhou, Fujian, China, ca. 1946


11425203