Ginling College students, Nanjing, Jiangsu, China, 1917


11425252