Opening of the new Ginling campus, Nanjing, Jiangsu, China, 1923


11425293