Ginling College glee club, Nanjing, Jiangsu, China, 1924


11425296