Deck tennis at Ginling College Field Day, Nanjing, Jiangsu, China, 1932


11425306