Woman practicing Chinese boxing, Nanjing, Jiangsu, China, 1937


11425321