Silk testing station, Guangzhou, Guangdong, China, ca. 1925


11432607