Testing equipment for reeling silk, Guangzhou, Guangdong, China, 1926


11432609