Women carrying water, Kasai, Congo, ca. 1920-1940


11454975