Man climbing a palm tree, Kisantu, Congo, ca. 1920-1940


11455105