Two views of gymnastic class, Kisantu, Congo, ca. 1920-1940


11455119