Women bathing children outdoors, Lubumbashi, Congo, ca. 1920-1940


11455201