Crowd waiting outdoors, Jiangsu, China, ca. 1905-1910


11478682