Chapel at Haizhou, Jiangsu, China, 1908


11478900