Lorenzo Morgan holding Carrel Morgan with one hand, Haizhou, Jiangsu, China, ca. 1918


11478951