Two men using a hand saw, Shantou, Guangdong, China, ca. 1920-1937


11479020