Joshi Seinenkai, v. 4, no. 10 (November, 1907)
Young Women of Japan


11629363