Joshi Seinenkai, v. 8, no. 5 (May, 1911)
Young Women of Japan


11630755