Joshi Seinenkai, v. 9, no. 4 (April, 1912)
Young Women of Japan


11631169