Joshi Seinenkai, v. 14, no. 5 (May, 1917)
Young Women of Japan


11642796